Najnowsze artykuły

18 maja 2024 22:41

Hipoteka przymusowa - co musisz o niej wiedzieć?Hipoteką przymusową nazywamy zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika niewymagające jego zgody. Dowiedz się, jak wykreślić hipotekę przymusową i kiedy ulega jej przedawnienie.


Hipoteka przymusowa - ZUS

Hipoteka to rzeczowy środek zabezpieczenia wierzytelności, należący do grupy ograniczonych praw rzeczowych, który ustanawia się w celu zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach.

W przeciwieństwie do znanej  powszechnie hipoteki umownej, ustanowienie hipoteki przymusowej nie wymaga twojej zgody. Hipoteka przymusowa jest przeciwieństwem hipoteki umownej, ponieważ w jej wypadku nie istnieje konieczność ustanowienia umowy pomiędzy stronami, tj. kredytobiorcą a udzielającym kredytu bankiem.


Hipoteka przymusowa a licytacja komornicza 


W razie licytacji komorniczej przy okazji hipoteki przymusowej, roszczenia wierzyciela zostaną zaspokojone niezależnie od tego, czy składał on wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik, który prowadzi egzekucję z nieruchomości, jest w obowiązku poinformować wierzycieli hipotecznych o zamiarze dokonania opisu i oszacowania nieruchomości. Jest to jednoczesne wezwanie do zgłoszenia swoich praw do nieruchomości. Hipoteczna wierzytelność zostaje uwzględniania w planie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, podobnie jak koszty postępowania oraz należności pracownicze i alimentacyjne.


Hipoteka przymusowa - jak wykreślić?


By wykreślić hipotekę przymusową, należy przesłać przez organ podatkowy do sądu dokument potwierdzający brak zadłużenia. Na podstawie właściwego wniosku sąd wykreśla wpis z księgi wieczystej, co skutkuje usunięciem hipoteki przymusowej. Właściwym jest także samodzielne złożenie wniosku do sądu poprzez właściciela nieruchomości, w tym wypadku jednak właściciel ponosi wszelkie koszty związane z wykreśleniem hipoteki.

Wykreślenie hipoteki przymusowej wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego dokumentu poświadczającego wygaśnięcie zobowiązań podatkowych. Dokument ten wydaje organ państwowy, który nałożył wymienione zobowiązania. Oczywiście dokument musi być oryginalny i potwierdzony przez notariusza - dopiero wtedy właściciel jest w stanie złożyć go do sądu wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Sąd usuwa wpis z księgi wieczystej po wcześniejszym upewnieniu się, że zobowiązania wygasły.


Hipoteka przymusowa ZUS - przedawnienie 


Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości nie wiąże się z przedawnieniem zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległości z tytułu składek wobec ZUS uległy przedawnieniu, należy uznać, że całkowicie wygasły - kwestia dotyczy zarówno głównej należności, jak i powstałych odsetek. W przypadku, kiedy zobowiązania zabezpieczone hipoteką (a wraz z nimi hipoteki) wygasły, ZUS zobowiązany jest umożliwić wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych. Właściciel może zażądać od wierzyciela wykreślenia z ksiąg wieczystych poprzez złożenie odpowiedniego pisma z wnioskiem o wykreślenie.


Hipoteka przymusowa na udziale w nieruchomości 
 

Zgodnie z artykułem 65 ustępu 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, prawo zezwala na obciążenie hipoteką części nieruchomości, jeśli stanowi ona udział współwłaściciela. Przyjmuje się, że w przypadku podziału nieruchomości wspólnej, w ramach której jeden z udziałowców obciążony był hipoteką, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń z każdej nieruchomości, która została obciążona hipoteką w wyniku podziału.

Napisz do nas

Omówimy warunki współpracy

Spodobał Ci się napisany przez nas tekst? A może masz coś do dodania w omawianej kwestii lub chcesz opublikować swoją poradę dotyczącą kredytu.

Zainteresowany współpracą z naszszym portalem? Skontaktuj się z naszą Redakcją, używając w tym celu prostego fromularza kontaktowego, który znajdziesz na każdej stornie serwisu. 

Komentarze (1)

  1. Marsjanin z osp (Marsjanin z osp) - 31 sierpnia 2021

    Tzn, że hipoteka przymusowa np banku nie wygasa po zlicytowaniu mienia dłużnika? A przechodzi na kolejnego właściciela aż do momentu całkowitej spłaty?