Najnowsze artykuły

25 czerwca 2024 20:38

Ustanowienie hipoteki - najważniejsze informacjeUstanowienie hipoteki to wygodne zabezpieczenie wierzytelności, pozwalające bez przeszkód korzystać właścicielowi z obciążonej nieruchomości. Dzięki niej wierzyciel otrzymuje zabezpieczenie, z którego może skorzystać w przypadku niewypłacalności dłużnika.


Ustanowienie hipoteki na rzecz banku


Zgodnie z art. 95 ustawy prawo bankowe, księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym, mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Dokumenty te są również podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku.

Zgodnie z art. 95 § 4, prawo bankowe zawiera wymóg złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Ustanowienie hipoteki na rzecz banku w akcie notarialnym


By ustanowić hipotekę w akcie notarialnym, przez właściciela nieruchomości powinno zostać złożone oświadczenie w formie - jak sama nazwa wskazuje - aktu notarialnego. W akcie tym właściciel nieruchomości jest zmuszony oświadczyć, że wierzyciel udziela mu pożyczki w konkretnej wysokości, natomiast sam właściciel - by zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki - ustanawia hipotekę na swojej nieruchomości, oczywiście a na rzecz wierzyciela (w tym wypadku banku).


Ustanowienie hipoteki na nieruchomości 


W najłatwiejszy sposób można zrobić to za pomocą umowy, której stronami są wierzyciel i dłużnik, będący właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką. Drugim koniecznym warunkiem dol ustanowienia hipoteki nieruchomości jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Momentem powstania hipoteki będzie chwila dokonania wpisu, a więc dokładny dzień, godzina i minuta złożenia wniosku o wpis.


Ustanowienie hipoteki przymusowej 


"Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).” - mówi art. 109 z ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

By zabezpieczyć wierzytelność na nieruchomości dłużnika za pomocą hipoteki przymusowej, niezbędne jest do tego posiadanie tytułu egzekucyjnego. Może nim być ugoda sądowa lub wyrok sądu polubownego, odpowiedni akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu albo inny dokument podlegający egzekucji sądowej.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić w księdze wieczystej posiadane przez dłużnika nieruchomości. Jeśli istnieją, można złożyć właściwy wniosek do sądu - dzięki niemu uzyskamy tytuł wykonawczy. Sąd dokona wpisu hipoteki przymusowej w wysokości głównej wierzytelności bez odsetek i kosztów postępowania. Ważne, by dane we wniosku pokrywały się z tymi zawartymi w tytule wykonawczym. Sama opłata za wniosek wynosi ok. 200 złotych - powinno się do niego dołączyć oryginał tytułu wykonawczego i dowód uiszczenia opłaty.

Napisz do nas

Omówimy warunki współpracy

Spodobał Ci się napisany przez nas tekst? A może masz coś do dodania w omawianej kwestii lub chcesz opublikować swoją poradę dotyczącą kredytu.

Zainteresowany współpracą z naszszym portalem? Skontaktuj się z naszą Redakcją, używając w tym celu prostego fromularza kontaktowego, który znajdziesz na każdej stornie serwisu. 

Komentarze (0)